فراخوان اولین دوره مسابقه ملی طراحی و ساخت افزایشی فرامواد با پرینتر سه بعدی
۱۰
مرداد

فـراخـوان اولیـن دوره مسـابقه ملـی طـراحی و سـاخت افزایشـی فرامـواد با پرینتر سـه بعدی

آزمایشگاه تحقیقاتی رفتار مواد پیشرفته دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان با همکاری مرکز نوآوری آمپر و شتابدهنده گذر برگزار می‌کنند:

?فراخوان اولین دوره مسابقه ملی طراحی و ساخت افزایشی فرامواد با پرینتر سه-بعدی
در دو بخش: ۱- نمونه استاندارد و ۲- قطعه یا سازه مکانیکی

جوایز:
? حمایت از تیم‌ها توسط مرکز نوآوری آمپر و شتابدهنده گذر و اهدای جوایز به تیم های برتر
۲۰ میلیون ریال هدیه نقدی به برترین تیم بخش سازه مکانیکی
۱۰ میلیون ریال هدیه نقدی به برترین تیم بخش استاندارد
۵ میلیون ریال هدیه نقدی به تیم دوم بخش استاندارد
۲.۵ میلیون ریال هدیه نقدی به تیم سوم بخش استاندارد

? ثبت نام در رویداد و اطلاعات بیشتر:
https://iwo.ir/dam

?ارتباط با دبیرخانه:
۰۹۳۰۱۵۰۳۶۴۸
کانال تلگرام فستیوال:
DAM3DP@

https://www.linkedin.com/company/amper-innovation-center
https://www.linkedin.com/company/gozaraccelerator

Amper_innovation_center#
amper#
amperinnovation#
metamaterials#

فراخوان اولین دوره مسابقه ملی طراحی و ساخت افزایشی فرامواد با پرینتر سه بعدی