شتابدهی / سرمایه گذاری خطر پذیر
همکاری به عنوان منتور
سرمایه گذاری مشترک