واحد پژوهش و نوآوری

کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر علاوه بر شتابدهی و سرمایه گذاری بر روی کسب و کارهای نوپا، در پژوهش و نوآوری نیز با همکاری فارغ التحصیلان نخبه کشوری و با هدف توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه، نـوآوری و انتقـال فنـاوری، آشکارسـازی نتایـج دانـش و خلـق ثـروت فعالیت دارد. کسب دانش، مهارت هـا و یادگیـری مسـتمر از دیگر اهداف ما بـه شـمار می آیند.

دو واژه خلاقیت و نوآوری سرلوحه فعالیت های ما در این واحد هستند. این دو واژه دارای دو مفهوم متفاوت جداگانه ولی در عین حال مرتبط با یکدیگر می باشند. خلاقیت، قدرت ایجاد اندیشه نو،درخشش یک اندیشه، بوجودآمدن نظر و ایده است و نوآوری، اندیشه خلاق تحقق یافته ای است که به بهبود فرآیندها و فرآورده‌ها منجر شود.

فعالیت های واحد پژوهش و نوآوری آمپر:

  1. معرفی و تجاری سازی محصول یا خدمت جدید یا بهبود اساسی درکاربرد محصولات و خدمات موجود.
  2. معرفی فرآیند تولید جدید یا بهبود اساسی در فرآیندهای موجود .
  3. گشودن درهای بازار جدید با ایده پردازی جهت ساخت محصول جدید.
  4. توسعه منابع جدید تامین‌کننده مانند مواد اولیه، تجهیزات و دیگر ورودی ها.
  5. ایجاد تغییرات اساسی در ساختارهای صنعتی فعلی.
آمپر